Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama!

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, nasilje prema starijim osobama se definiše kao pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili uzdržavanja od delovanja koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na poverenju, a koji izaziva štetu ili patnju starije osobe.
Razlikujemo sledeće vrste nasilja:
fizičko: udaranje, guranje, štipanje, čupanje,…
psihičko: vređanje, optuživanje, prinuđivanje, ignorisanje, etiketiranje,…

seksualno: pokušaj silovanja ili silovanje, neželjeno dodirivanje, upućivanje rečnika koji sadrži seksualnu konotaciju,…
finansijsko: uzimanje novca bez dozvole od strane trećeg lica, onemogućen pristup novcu i imovini, prisilna izmena testamenta,…
zanemarivanje: uskraćivanje hrane/tečnosti, ili davanje neadekvatne hrane, zanemarivanje lične higijene, socijalna izolacija,…

Posebno osetljive grupe starijih lica su one koje ne mogu samostalno da se brinu, osobe sa invaliditetom i osobe sa hroničnim bolestima.


Znaci na osnovu kojih možemo prepoznati da starija osoba trpi nasilje su sledeći:

– vidljive promene na telu, u vidu modrica, opekotina i dr. povrede,…
– izolovanost od drugih ljudi i zatvaranje u sebe
– zapuštena lična i stambena higijena
– neuhranjenost, netretirani zdravstveni problemi,…
-starijoj osobi je uskraćen pristup ličnim finansijama, na dokumentima mogu postojati falsfikovani potpisi, dolazi do neuobičajenih izmena testamenta i do promene mesečnih izdataka.

Nasilje nad starijim osobama se dešava mnogo češće, nego što se o njemu govori. Kod starijih osoba je česta autostigmatizacija, koju prati osećanje stida, ali i straha od posledica koje bi mogle nastupiti ukoliko bi prijavili nasilje (npr. šta će biti sa njima, ako prijave člana porodice koji vodi i brigu o njima).
Počinioci nasilja nad starijim licima mogu biti: partner/partnerka, deca, članovi porodice, komšije, osobe zaposlene u zdravstvenoj ili socijalnoj zaštiti, zaposleni u ustanovama za smeštaj starih lica,…

VAŽNO je da PRIJAVIMO svaki vid nasilja!