Продужено становање и становање уз подршку

Продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима

Услуга је намењена женама И деци којима је по престанку безбедносних ризика И потребе за смештајем у Сигурној кући потребно привремено стамбено збрињавање због нерешеног стамбеног питања а до решавања истог.

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују

Услуга је намењена младима  који се осамостаљују И из неког разлога нису у могућности да започну самосталан живот.

Млади услугу могу користити по решењу Центра за социјални рад града Зрењанина у случајевима :

* престанка смештаја у установама социјалне заштите
* престанка смештаја у хранитељској породици
* престанка боравка у установи за васпитање деце и омладине
* престанка боравка у установи за извршење кривичних санкција
* немогућности враћања у своју сродничку породицу
* немогућности започињања самосталног живота

Ове услуге обезбеђују временски ограничено становање уз стручну помоћ и подршку у развијању вештина за потпуно осамостаљивање И интегрисање у заједницу што подразумева :

Centar Most Zrenjanin

-Бесплатно становање у временски ограниченом року, претходно утврђеном у Решењу о признавању права на смештај.
-Поделу трошкова становања пропорционално заради коју корисник остварује, а уколико корисник не остварује зараду трошкове становања сноси Центар “МОСТ” до стицања услова да корисник ове обавезе преузме на себе.
-Саветодавну помоћ и подршку стручних лица, запослених у Саветовалишту и у другим услугама Центра “Мост” :

* Саветодавно-терапијска помоћ и подршка у превазилажењу потешкоћа које корисник препознаје као кључне за побољшање квалитета сопственог живота, подршка при јачању родитељских компетенција,

* Социо-едукативна помоћи и подршка при остваривању контаката, упознавању ресурса заједнице као и интеграције у заједницу, помоћ при запошљавању (припрема радне биографије, припрема за разговор за посао, професионална оријентација и др),

* Помоћ при стицању знања и вештина везаних за самосталан живот –нпр располагање новцем, планирање кућног буџета, вођење и одржавање домаћинства и друге вештине неопходне за добро функционисање у савременом свету.

Контактирајте нас !